(1)
Motorna, O. V.; Shevchuk , V. I. On One Reverse Asymptotic Equality. Ukr. Mat. Zhurn. 2022, 74, 572 - 576.