(1)
Nikitin, A. Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997). Ukr. Mat. Zhurn. 2022, 74, 291-293.