(1)
MolanoL. A. M. Inverse Problems, Sobolev–Chebyshev Polynomials and Asymptotics. Ukr. Mat. Zhurn. 2023, 75, 1411 - 1428.