(1)
Timokha, O. M.; Motornyi, V. P.; Shevchuk, I. O.; Vakarchuk, S. B.; Zaderei, P. V.; Kofanov, V. O.; Parfinovych, N. V.; Romanyuk, A. S.; Serdyuk, A. S.; Sokolenko, I. V. On the 100th Birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019). Ukr. Mat. Zhurn. 2023, 75, 1149 - 1152.