(1)
TimokhaO. M.; MotornyiV. P.; ShevchukI. O.; VakarchukS. B.; ZadereiP. V.; KofanovV. O.; ParfinovychN. V.; RomanyukA. S.; SerdyukA. S.; SokolenkoI. V. On the 100th Birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019). Ukr. Mat. Zhurn. 2023, 75, 1149 - 1152.