(1)
Babenko, V.; Babenko, V.; Kovalenko, O.; Parfinovych, N. Some Sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-Type Inequalities in Sobolev Spaces of Multivariate Functions. Ukr. Mat. Zhurn. 2023, 75, 1347 - 1353.