Maslyuchenko, V. K., Maslyuchenko, O. V., & Myronyk, O. D. (2015). Properties of the Ceder Product. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 67(6), 780-787. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2021