Velesnitskii, V. F., & Semenchuk, V. N. (2012). On one Shemetkov problem. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 64(9), 1282-1288. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2658