Glushchenko, A. A., Lyashko, I. I., Mitropolskiy, Y. A., Parasyuk, I. O., Samoilenko, A. M., & Samoilenko, V. G. (2004). V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 56(4), 560-561. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3776