Samoilenko, I. V. (2001). Moments of Markov Random Evolutions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 53(7), 1002-1008. Retrieved from https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4321