Akaoka, Y., Okamura, K., & Otobe, Y. (2023). Confidence disc and square for Cauchy distributions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(3), 305 - 318. https://doi.org/10.37863/umzh.v75i3.6797