NikitinA. (2022). Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 74(3), 291-293. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i3.7192