AkyolM. A., & SayarC. (2023). Pointwise hemi-slant Riemannian submersions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(10), 1299 - 1316. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7257