Molano, L. A. M. (2023). Inverse problems, Sobolev–Chebyshev polynomials and asymptotics. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(10), 1411 - 1428. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7293