KurdachenkoL., SemkoM., & YashchukV. (2024). On the structure of the algebra of derivations of some low-dimensional Leibniz algebras. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(5), 728 - 742. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i5.7573