Mira, C. (2024). Fractal embedded boxes of bifurcations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(1), 75 - 91. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i1.7661