Babenko, V., Babenko, V., Kovalenko, O., & Parfinovych, N. (2023). Some sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-type inequalities in Sobolev spaces of multivariate functions. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(10), 1347 - 1353. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7680