BoichukО. A.; ZHURAVLEV, V. F.; PokutnyiО. О. Normally solvable operator equations in a Banach space. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 65, n. 2, p. 163-174, 25 Feb. 2013.