BABENKO, V. F.; ZHIGANOVA, G. S. On the best <i>L</i><sub>2 </sub&gt;-approximations of functions by using wavelets. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 60, n. 8, p. 1119 -, 25 Aug. 2008.