KASYANOV, P. O.; MEL’NIK, V. S. Evolution inequalities with noncoercive <i>w </i><sub>λ <sub>0 </sub></sub&gt;-pseudomonotone volterra-type mappings. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 60, n. 11, p. 1499 -, 25 Nov. 2008.