MASLYUCHENKO, V. K.; MYKHAILYUK, V. V.; FILIPCHUK, O. I. Joint continuity of $K_h C$-functions with values in moore spaces. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 60, n. 11, p. 1539 -, 25 Nov. 2008.