VASILYEVA, A. B. On some periodic solutions of singularly perturbed parabolic equations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 3, p. 359–369, 25 Mar. 2007.