SharkoV. V. <i>L</i><sub>2 </sub&gt;-invariants and Morse - Smale flows on manifolds. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 59, n. 4, p. 522-533, 25 Apr. 2007.