BONDARENKO, V. G. Jacobi fields on a Riemann manifold. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 58, n. 12, p. 1602–1613, 25 Dec. 2006.