EDITORIALBOARD. Igor Skrypnyk. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 57, n. 7, p. 1007-1008, 25 Jul. 2005.