NESTERENKO, V. V. Ostrohrads’kyi Formalism for Singular Lagrangians with Higher Derivatives. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 53, n. 8, p. 1034-1037, 25 Aug. 2001.