NIKITIN, A. Wilhelm Fushchych (18.12.1936–07.04.1997). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, v. 74, n. 3, p. 291-293, 26 Apr. 2022.