Lukivska, Dz. V., and A. Ya. Khrystiyanyn. 2017. “On Rationally Loxodromic Holomorphic Functions”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 69 (11), 1505-14. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1798.