Gor’kavyi, V. A., and E. N. Nevmerzhitskaya. 2016. “Degenerate Backlund Transformation”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 68 (1), 38-51. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1820.