Maslyuchenko, V. K., O. V. Maslyuchenko, and O. D. Myronyk. 2015. “Properties of the Ceder Product”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 67 (6), 780-87. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2021.