Li, Jianghua, Wang Shangping, Shen Xiaoqin, and Sun Xiaoqing. 2012. “Quasi-Unit Regularity and $QB$-Rings”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 64 (3), 415-25. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2586.