Dimitrova, I., and J. Koppitz. 2021. “On Relative Ranks of Finite Transformation Semigroups With Restricted Range”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 73 (5), 617 -26. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i5.288.