Mikhailets, V. A., and T. B. Skorobohach. 2021. “Fredholm Boundary-Value Problem in Sobolev – Slobodetsky Spaces”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 73 (7), 920 -30. https://doi.org/10.37863/umzh.v73i7.6684.