Shchehlov, M. V. 2022. “Pointwise Estimation of Sign-Preserving Polynomial Approximation on Arcs in the Complex Plane”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 74 (4), 560 -68. https://doi.org/10.37863/umzh.v74i4.7057.