KurdachenkoL., SemkoM., and YashchukV. 2024. “On the Structure of the Algebra of Derivations of Some Low-Dimensional Leibniz Algebras”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 76 (5), 728 -42. https://doi.org/10.3842/umzh.v76i5.7573.