Babenko, V., V. Babenko, O. Kovalenko, and N. Parfinovych. 2023. “Some Sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-Type Inequalities in Sobolev Spaces of Multivariate Functions”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75 (10), 1347 -53. https://doi.org/10.3842/umzh.v75i10.7680.