Velesnitskii, V. F. and Semenchuk, V. N. (2012) “On one Shemetkov problem”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 64(9), pp. 1282-1288. Available at: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2658 (Accessed: 2December2023).