Molano, L. A. M. (2023) “Inverse problems, Sobolev–Chebyshev polynomials and asymptotics”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(10), pp. 1411 - 1428. doi: 10.3842/umzh.v75i10.7293.