KurdachenkoL., SemkoM. and YashchukV. (2024) “On the structure of the algebra of derivations of some low-dimensional Leibniz algebras”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 76(5), pp. 728 - 742. doi: 10.3842/umzh.v76i5.7573.