Babenko, V., Babenko, V., Kovalenko, O. and Parfinovych, N. (2023) “Some sharp Landau-Kolmogorov–Nagy-type inequalities in Sobolev spaces of multivariate functions”, Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 75(10), pp. 1347 - 1353. doi: 10.3842/umzh.v75i10.7680.