[1]
Z. S. Zerakidze and O. G. Purtukhiya, “Consistent criteria for hypotheses testing”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 71, no. 4, pp. 486-501, Apr. 2019.