[1]
V. A. Gor’kavyi and E. N. Nevmerzhitskaya, “Degenerate Backlund transformation”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 68, no. 1, pp. 38-51, Jan. 2016.