[1]
V. K. Maslyuchenko, O. V. Maslyuchenko, and O. D. Myronyk, “Properties of the Ceder Product”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 67, no. 6, pp. 780-787, Jun. 2015.