[1]
V. F. Velesnitskii and V. N. Semenchuk, “On Finite Groups with Permutable Generalized Subnormal Subgroups”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 65, no. 11, pp. 1555–1559, Nov. 2013.