[1]
V. F. Velesnitskii and V. N. Semenchuk, “On one Shemetkov problem”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 64, no. 9, pp. 1282-1288, Sep. 2012.