[1]
O. Y. Hryshchenko, D. A. Klyushin, S. I. Lyashko, and I. V. Sergienko, “Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 64, no. 11, pp. 1568 - 1571, Nov. 2012.