[1]
V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, and A. M. Samoilenko, “Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 70th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 63, no. 8, pp. 1135-1136, Aug. 2011.