[1]
L. V. Elets and P. A. Masharov, “On one extremal problem of Pompeiu sets”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 61, no. 1, pp. 61-72, Jan. 2009.