[1]
V. K. Maslyuchenko, V. V. Mykhailyuk, and O. I. Filipchuk, “Joint continuity of $K_h C$-functions with values in moore spaces”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 60, no. 11, pp. 1539 -, Nov. 2008.