[1]
Y. M. Berezansky, “On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 59, no. 2, pp. 147–151, Feb. 2007.