[1]
Y. M. Berezansky, “Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday)”, Ukr. Mat. Zhurn., vol. 59, no. 4, pp. 549-550, Apr. 2007.